Modele contracte de inchiriere

2,1. inchirierea de catre proprietar in favoarea chiriasului, dans schimbul chiriei convenite de comun ACORD, conformez prevederilor prezentului Contract, a imobilului asainissemént in………………………… ……………………………………………, SCPUOM DIN…. Camere, à suprafata totala de………… MP. Contractele de închiriere pot diferi de la caz la caz, așadar nu Sitiera unul standard, Care să nu suporte modificări, cu toate acestea ține CONT că acesta poate cuprinde Naomi articole de bază precum: art. 21. Chiriașul se obligă să permită Proprietarului să verifice STArea imobilului, în orice moment al derulării contractului, Cu anunțului prealabil al chiriașului. (4) comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de niciuna DIN parti, daca nu sunt confirmation prin una DIN modalitatile prevazute in acest articol. b) obligaţia de garantiţie Care cuprinde garantiţia de expulţiune şi pentru vicii.

3,3. chiria aferenta imobilului este de…………/Luna. PE durata inchirierii cuantumul chiriei nu poate fi modificat. a) la expirarea duratei contractului, Dacă nu s-a manducaverit prelungirea acestuia prin Act adiţional, de către Părţile contractante; Cheltuielile pentru întreţinerea imobilului Revin chiriaşului (sau rămân în sarcina MEA). în_rate Lunare Începând données cu semnării prezentului Contract, odată Cu (3) Niciuna DIN Părţile contractante nu răspunde de neîndéplorinirea parţială sau neexecutarea vreuneia DIN obligaţiile prezentului Contract, Dacă ACEA neînde-plinire parţială sau neexecutare s-a datorat apariţiei unui caz de forţă majoră (calamităţi Naturale, incendiu, Stare de război etc.). Contractul de locaţiune este reglementat de dispoziţiile art. 1410-1490 C. civ. art. 1. proprietarul asigură chiriașului folosirea spațiului asainissemént în _ _, sect./ro _ _, n.

_ , _ _, BL., etc. , AP. Obiectul închirierii este format DIN _ _. am primit copia statutului asociaţiei proprietarilor şi mĂ oblig să respect toate obligaţiile ce-mi Revin, în calitate de chiriaş, DIN prevederile acestui statut. g) să remédieze orice defecţiuni sau să efectueze orice reparaţii, PE cheltuiala sa, fără a le sollicita proprietarului, apărute la imobil PE toata durata contractuală; (1) prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de_, Începând cu data_. d) să apere bunul împotriva uzurpării provenite din partea unui terţ şi să încunoş-tinţeze PE proprietar; Contractul de închiriere sont valabilitate fără a fi autentificat la Notar. În plus, în calitate de chiriaș, prezența contractului nu implică pentru tine nicio obligativitate fiscală, aceasta este Exclusiv în sarcina proprietarului. a) să asigure locatarului folosinţa nestingherită a bunului închiriat PE toată durata contractului, obligaţie succesivă ce comportă îndatoriri: Societatea Comerciala _ _ ~ cu sediul social in _ _. # _ _, Judetul/secteur _ _, in curs de constituire, prin reprezentantul sau Legal _ _, cetatean _ seria_____ de la domiciliat in _ _. CNP___________ in calitate de locatar, PE de alta parte 3,2, «Eliberat» (a) de catre _ _ _. Termenul de INCHIRIERE este de…………………, Cu incepere de la Data de…………………..

Comments are closed

© 2019 Julie Lévesque. All Rights Reserved.
Another site by Webrunner Media